Antigrafiťák – program na oznamování a likvidaci nelegálního graffiti
Antigraffiti program
Městské části Praha 8
Nově se mohou zapojit vlastníci soukromých nemovitostí

Podmínky účasti

  1. Do výše uvedeného programu jsou zahrnuty vybrané nemovitosti ve vlastnictví Hlavního města Prahy - svěřené Městské části Praha 8 a dále ty nemovitosti, které se nacházejí na území městské části Praha 8 a jsou ve vlastnictví soukromých osob, které se na základě smluvního vztahu tohoto programu účastní.
  2. Účastník programu musí být vlastníkem nemovitosti. Dále musí souhlasit s tím, aby určené části této nemovitosti, tj. části viditelné a přístupné z veřejných komunikací či jiných veřejně přístupných míst, byly zařazeny do programu odstraňování graffiti.
  3. Každý účastník programu akceptuje rozhodnutí gestora programu (tj. MČ Praha 8) v otázce výběru specializované firmy, která bude provádět odstraňování graffiti na území městské části Praha 8 a souhlasí s tím, aby byl v jednání s touto firmou zastupován zástupcem Městské části Praha 8.
  4. Povinností účastníka programu je bez zbytečného odkladu oznámit na k tomu určené telefonní lince poškození jeho nemovitosti graffiti.
  5. Účastník programu souhlasí s tím, aby specializovaná firma, zajišťující pro gestora programu odstraňování graffiti, v případě potřeby, prováděla průběžné odstraňování graffiti bez vyžádání předchozího souhlasu účastníka programu.
  6. Účastník programu se zavazuje vynakládat přiměřené úsilí k ochraně své nemovitosti před jejím poškozením graffiti. Dále se zavazuje, že v případě poškození nemovitosti bez prodlení učiní všechny právní kroky, které směřují k vymáhání náhrady škody vůči osobě, která způsobila poškození nemovitosti graffiti. Případnou náhradu škody se zavazuje účastník převést do vlastnictví Městské části Praha 8, přičemž takto získaná částka bude v plné výši příjmem rozpočtu Městské části Praha 8.
  7. Účastník programu bere na vědomí, že mu bude ze strany gestora programu formou provádění bezplatného odstranění graffiti z nemovitosti v jeho vlastnictví poskytována veřejná podpora.
  8. Účastník programu prohlašuje, že do dne podpisu smlouvy přijal v posledních třech letech podporu v režimu de minimis ve výši, která je uvedena v příloze ke smlouvě. Dále se zavazuje, že o každé další přijaté veřejné podpoře poskytované v režimu de minimis (s výjimkou veřejné podpory viz výše) bude bezodkladně informovat gestora programu.
  9. Účast v programu je podmíněna souhlasem Odboru správy majetku MČ Prahy 8 a celý bude zajišťován dle dostupnosti finančních prostředků schválených pro tento program.